Review: Nivea Curl Plumping Mousse [English/Dutch]

Back in 2019 I reviewed the Nivea Curl Defining Creme and the Texture Sculpting Gel from their – then new – hair styling lines for different hair types. In this post I am reviewing another Curly Girl Method friendly hair product from the curl line: the Curl Plumping Mousse.

In 2019 reviewde ik de Nivea Curl Defining Creme en Texture Sculpting Gel van hun – op dat moment nieuwe – haarproductenlijnen voor verschillende haartypes. In deze post review ik een ander Curly Girl Methode-vriendelijk haarproduct van de krullenlijn: de Curl Plumping Mousse.

A hand holding the Nivea Curl Plumping Mousse on a grey marble background

The mousse promises natural waves and bouncy curls, and says it gives flexible hold. It also gives heat protection up to 220°C, which is nice for when you diffuse your hair on a higher heat setting. The mousse has a slightly sweet smell to it, but it is not extremely noticeable.

De mousse belooft natuurlijke golven en veerkrachtige krullen, en zegt dat hij ‘flexible hold’ geeft. Ook geeft hij hittebescherming tot 220°C, wat fijn is als je je haar op een setting met hogere hitte diffuust. De mousse heeft een milde zoete geur, maar die is niet heel opvallend.

I usually apply my styling products on damp or towel-dry hair, as my hair is on the finer side and gets weighed down easily – so I applied the mousse like this as well. I have tried it on soaking wet hair in the shower too, but even though the mousse is pretty lightweight, it did not work as well as on damp hair.

Ik breng mijn stylingsproducten meestal aan op vochtig of handdoekdroog haar, omdat mijn haar aan de dunnere kant is en makkelijk verzwaard wordt – dus ik heb de mousse ook op deze manier aangebracht. Ik heb het ook geprobeerd op kletsnat haar in de douche, maar hoewel de mousse een licht product is, werkte dat toch niet zo goed als op vochtig haar.

The instructions say to use a little bit of mousse the size of an apricot, so this is how I tried it out first. I found that it gave me nice shiny hair with relatively little frizz and a little bit of hold, but it made my hair look wavy rather than curly. When I used two pumps of mousse, it gave me a little bit more curl and a bit of a cast that I had to scrunch out. However, it also made parts of my hair look a little stringy, which makes me prefer using only one pump.

Volgens de instructies moet je een klein beetje mousse aanbrengen ter grootte van een abrikoos, dus dit is hoe ik het in eerste instantie heb geprobeerd. Ik kreeg er mooi, glanzend haar van met relatief weinig pluis en een klein beetje ‘hold’, maar ik kreeg er meer golven dan krullen van. Wanneer ik twee pompjes van de mousse gebruikte, kreeg ik iets meer krullen en een hardere ‘cast’ die ik eruit moest knijpen. Helaas werden delen van mijn haar hier ook wat slierterig door, waardoor ik liever één pompje gebruikte.

My hair after using t
This picture is one of the better results I had. I used a bit of the Nature Box Spray Conditioner underneath as a leave-in. / Deze foto is één van de betere resultaten. Ik had onder de mousse de Nature Box Spray Conditioner gebruikt als een leave-in.

Overall, I think the mousse gives me acceptable results. However, for my hair (low porosity, on the thinner and finer side), I find that one pump of mousse might not be enough, but two pumps is a little too much. This makes it somewhat hard to use. I also would prefer my hair to be more curly, but lately it has been pretty wavy no matter what styling product I use – so the mousse might not actually be the culprit here.

Deze mousse geeft me over het algemeen acceptabele resultaten. Voor mijn haar (lage porositeit, aan de dunnere en fijnere kant) leek echter één pompje net iets te weinig, maar waren twee pompjes iets te veel. Dat maakte deze mousse wat lastig te gebruiken. Ik heb ook liever iets meer krullen, maar de laatste tijd is het meer golvend ongeacht het stylingsproduct dat ik gebruik – dus het zou kunnen dat de mousse hier niet de schuldige aan is.

Personally, I will finish this mousse, but I won’t repurchase it. But if you are looking for an affordable drugstore mousse that is Curly Girl friendly, I think it might be worth trying out to see if this is a right fit for your hair. If you have either a lot of hair or thicker hair that can easily use two pumps (or more), or simply prefer wavier hair, this mousse might work just fine for you.

Zelf ga ik deze mousse wel opmaken, maar ik zou hem niet opnieuw kopen. Maar als je op zoek bent naar een betaalbare mousse bij de drogist die Curly Girl-vriendelijk is, denk ik dat deze het waard is om uit te proberen. Als je ofwel veel of dik haar hebt waar je makkelijk twee pompjes (of meer) in kunt gebruiken, of gewoon liever wat meer golvend haar hebt, zou deze mousse prima voor je kunnen werken.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s