Review: Giovanni L.A. Hold Styling Gel + Umberto Giannini Curl Jelly [English/Dutch]

In the past couple of weeks I have tried out two gels that are quite popular in the curly hair community: the Giovanni L.A. Hold Styling Gel and the Umberto Giannini Curl Scrunching Jelly. Both gels are Curly Girl Method approved, vegan and quite affordable – I could find both for around €11 for 200ml. Both gels also come in travel sizes, so I decided to buy the travel size of both to try them out.

De laatste paar weken heb ik twee gels uitgeprobeerd die best wel populair zijn in de krullencommunity: de Giovanni L.A. Hold Styling Gel en de Umberto Giannini Curl Scrunching Jelly. Beide gels zijn geschikt voor de Curly Girl Methode, veganistisch en redelijk betaalbaar – zo’n €11 voor 200ml. Beide gels zijn ook beschikbaar als travel size, dus ik besloot om de travel size van beide te kopen om ze uit te proberen.

Travel sizes of the Giovanni L.A. Hold Styling Gel and the Umberto Giannini Curl Jelly on a yellow sheet with white diagonal stripes.

Giovanni L.A. Hold Styling Gel

The Giovanni gel has a clear, quite thick consistency and a fresh, natural scent that made me wonder if it had any fragrance at all – but it does. The gel is glycerin-free, which is great if glycerin gives you issues and you want to avoid it. Despite being quite a thick gel, it is not very sticky and quite easy to spread out over your hands and apply to the hair.

De Giovanni gel heeft een doorzichtige, redelijk dikke consistentie en een frisse, natuurlijke geur waardoor ik me afvroeg of er überhaupt parfum in zat – maar dat zit er wel degelijk in. De gel bevat geen glycerine, wat fijn is als je daar problemen mee hebt en het wil vermijden. Ondanks dat de gel vrij dik is, is hij niet plakkerig en makkelijk om over je handen te verdelen en op het haar aan te brengen.

The gel is supposed to have a strong hold, but no gel I have tried so far gives a very strong hold on my hair and this gel is no exception. I also still get a lot of frizz with this gel, especially when I apply it to damp hair – so I need to apply it to wet hair. However, it does give me the best hold any gel has done so far. I still get some nice definition, the frizz gives me some volume, and my day two hair definitely looks better than it usually does.

De gel zou een stevige ‘hold’ moeten geven, maar geen van de gels die ik tot nog toe heb geprobeerd geeft bij mijn haar een enorm stevige hold en deze gel is geen uitzondering. Ik krijg ook vrij veel pluis met deze gel, vooral wanneer ik hem op handdoekdroog haar aanbreng – dus ik moet hem aanbrengen op nat haar. Ondanks dat geeft de gel me de beste hold van alle gels die ik tot nog toe heb uitgeprobeerd. Ik krijg nog steeds wat goede definitie, de pluis geeft me wat volume, en mijn haar op dag twee ziet er een stuk beter uit dan normaal.

The gel does give a bit of a cast that I need to scrunch out afterwards, but not too much. If you do usually get a gel cast though, I think this is going to give very strong hold with a nice cast. The ingredients also make it quite lightweight, so it is great for finer hair types like mine that both need hold but also get weighed down easily.

De gel geeft een lichte ‘cast’, een harde laag die ik er achteraf uit moet knijpen, maar niet enorm veel. Als je meestal wel een gelcast krijgt, denk ik dat deze gel een stevige hold gaat geven met een goede cast. De ingrediënten maken het een licht product, dus het is fijn voor dunnere haartypes zoals het mijne, die stevigheid nodig hebben maar ook makkelijk verzwaard worden.

My brown wavy curly hair after using the Giovanni L.A. Hold Styling Gel on day 1 and 2. On the left, day 1, it is curly with definition and volume. On the right, day 2, it looks more wavy and frizzy.
On the left is my day 1 hair, on the right my day 2 hair without a refresh (except for one curl that wouldn’t settle). I used the Noughty Wave Hello products on this washday. Links is mijn haar op dag 1, rechts mijn haar op dag 2 zonder refresh (behalve voor één krul die niet goed wilde zitten). Ik heb de Noughty Wave Hello producten gebruikt voor deze wasdag.

Umberto Giannini Curl Scrunching Jelly

The Umberto Giannini gel has a much thinner, more fluid consistency and a sweet candy-like scent, and it looks slightly pink. It is very easy to spread out over the hands and apply to the hair, and definitely very easy to scrunch into the hair as well – since it is supposed to be a ‘scrunching jelly’. The gel seems to help my curl clumps to form, so I have barely any wet frizz at all.

De Umberto Giannini gel heeft een veel dunnere, vloeibaardere consistentie en een zoete geur die doet denken aan snoep. Ook ziet hij er een beetje roze uit. Hij is makkelijk om over je handen te verdelen en op het haar aan te brengen, en ook makkelijk om in het haar te knijpen – het is tenslotte een ‘scrunching jelly’. De gel lijkt te helpen met het vormen van de krullen, waardoor ik bijna geen pluis heb terwijl het nat is.

This gel is supposed to be medium hold, and it definitely gives less hold than the Giovanni gel. Although the gel does give me a bit of a cast and gives me pretty nice results right after washing, I find that it doesn’t hold up very long. My curls already start losing their shape on day one and on day two all my curls have transformed into waves. However, my hair seems to settle quite easily without needing a refresh – so it still looks okay and hasn’t gained too much frizz overnight.

De gel hoort een medium stevigheid te geven, en hij geeft inderdaad minder hold dan de Giovanni gel. Hoewel de gel me een lichte cast geeft en me best mooie resultaten geeft na het wassen, merk ik wel dat het niet zo lang houdt. Mijn krullen beginnen hun vorm al te verliezen op de eerste dag, en op dag twee zijn al mijn krullen veranderd in golven. Mijn haar valt wel makkelijk weer op zijn plek zonder te refreshen – dus het ziet er nog steeds acceptabel uit en heeft ’s nachts niet te veel pluis gekregen.

The gel still feels pretty lightweight, so I don’t think my curls lose its shape because they get weighed down, but rather because it doesn’t give me enough hold. I also tried it together with a leave-in and a mousse once, and I really liked my results then – so I think this gel can still be good if you use other hold products or just don’t need that much hold.

De gel voelt vrij licht, dus ik denk niet dat mijn krullen hun vorm verliezen omdat ze verzwaard worden, maar eerder omdat de gel me niet genoeg hold geeft. Ik heb de gel ook een keer geprobeerd in combinatie met een leave-in en een mousse, en toen was ik best blij met mijn resultaten – dus ik denk dat deze gel nog steeds goed kan werken als je andere producten met hold gebruikt of gewoon niet zoveel hold nodig hebt.

My brown wavy curly hair after using the Umberto Giannini Curl Jelly. On the left, day 1, my hair looks defined and frizz-free. On the right, day 2, my hair looks wavy with a lot more frizz.
On the left is my day 1 hair, on the right my day 2 hair without a refresh. On this washday I also used the Noughty Wave Hello products and the exact same routine as with the Giovanni gel. Links is mijn haar op dag 1, rechts mijn haar op dag 2 zonder refresh. Op deze wasdag heb ik ook de Noughty Wave Hello producten gebruikt en dezelfde routine als met de Giovanni gel.

Conclusion

I can definitely see why these two gels are CG-friendly favorites! Both are still in an affordable price range, while easily being a lot better than the drug store gels I have tried so far. I think that the Giovanni L.A. Hold Styling Gel is great to use over either a leave-in or a curl cream, especially when you need a lightweight strong hold gel. The Umberto Giannini Curl Scrunching Jelly is easier to use if you like to layer a couple of stylers, or if you want a lighter hold.

Ik snap zeker waarom deze twee gels CG-vriendelijke favorieten zijn! Beide zijn redelijk betaalbaar, maar duidelijk veel beter dan de gels van de drogist die ik tot nog toe heb geprobeerd. Ik denk dat de Giovanni L.A. Hold Styling Gel goed werkt samen met ofwel een leave-in ofwel een curl cream, vooral wanneer je een lichte gel met stevige hold nodig hebt. De Umberto Giannini Curl Scrunching Jelly is makkelijker te gebruiken wanneer je graag meerdere stylers bovenop elkaar gebruikt, of wanneer je een lichtere hold wilt.

Although I like both gels, neither of them is absolutely perfect for me and I will continue trying out other gels. That being said, I think it is more likely that I will purchase a full-sized version of the Giovanni gel than the Umberto Giannini gel. Although the Giovanni gel gives me more frizz, I prefer a stronger hold that keeps my curls lasting longer, so overall I prefer that one. However, the Umberto Giannini gel gives me more ways to experiment with different stylers, so I will definitely enjoy the travel size while it lasts.

Hoewel ik beide gels fijn vind, is geen van beide absoluut perfect voor me en zet ik mijn zoektocht naar gels nog even voort. Dat gezegd hebbende denk ik dat ik eerder een grote versie van de Giovanni gel zou kopen dan de Umberto Giannini gel. Hoewel de Giovanni gel me meer pluis geeft, heb ik het liefst een sterkere hold waarmee mijn krullen langer meegaan, dus vind ik deze gel fijner. Maar de Umberto Giannini gel geeft me meer manieren om te experimenteren met verschillende stylers, dus ook die gebruik ik met veel plezier tot de travel size op is.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s